Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN “MAGGS MEDIA”, GEVESTIGD TE BERGEN NH

Overeenkomsten en contracten

1. Alle aanbiedingen c.q. overeenkomsten tussen MAGGS Media, hierna te noemen de uitgever, en adverteerders/opdrachtgevers worden beheerst door deze voorwaarden. Zij prevaleren boven eventuele condities die door de adverteerder/opdrachtgever worden gehanteerd.

2. Advertentiecontracten worden aangegaan met betrekking tot een (deel)pagina advertentieruimte, welke binnen een bepaalde periode door adverteerder/opdrachtgever benut kan worden voor het plaatsen van advertenties. In mindering op het advertentiecontract kan de adverteerder/opdrachtgever uitsluitend advertenties of ingezonden mededelingen plaatsen, welke betrekking hebben op zijn/haar eigen bedrijf.

3. De uitgever hanteert een tarieventabel, waarbij de prijs afhankelijk is van het aantal “ingekochte” (deel)pagina’s .

4. De ingangsdatum van de contractperiode is afhankelijk van de plaatsing van de eerste advertentie, met dien verstande dat: de contracttermijn wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, waarin de eerste advertentie wordt geplaatst. Indien de eerste advertentie niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, zal het contract geacht worden te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op die termijn van drie maanden. Voor losse advertenties geldt hetzelfde met dien verstande dat het een eenmalig contract betreft met een looptijd  van 3 maanden. Dit wordt vermeld in het advertentiecontract.

5. Binnen de contracttermijn kan uitbreiding van het aantal gecontracteerde (deel)pagina’s overeen worden gekomen, zonder dat verlenging van de oorspronkelijk geldende contracttermijn plaatsvindt. In verband met deze uitbreiding zal een hiermee corresponderend lager tarief gelden, vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin de uitbreiding tot stand komt. Het lagere tarief zal worden toegepast op de alsdan nog te plaatsen advertenties.

6. Indien na afloop van de overeengekomen contracttermijn of in geval van faillissement of surséance van betaling het overeengekomen aantal (deel)pagina’s niet of niet ten volle is verbruikt, vervalt het recht van plaatsing van de niet-afgenomen advertentieruimte. De uitgever is alsdan gerechtigd de prijs van de niet-afgenomen en nog niet betaalde (deel)pagina’s onmiddellijk in zijn geheel op te vorderen.

Plaatsingen

7. De uitgever is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties zonder opgave van redenen te weigeren op grond van inhoud of vorm, goede smaak, technische bezwaren of strijd met eigen belangen van de uitgever.

8. Voor advertenties, die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een dusdanige vorm dat er sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoudt de uitgever zich het recht voor de opmaak c.q. typografie te wijzigen.

9. Adverteren met meerdere partijen, of vermeldingen van derden, alleen in overleg met de uitgever.

10. Nimmer kan een bepaalde plaats in een uitgave worden gegarandeerd. Een verzoek tot plaatsing op een bepaalde pagina of plaats kan worden gehonoreerd, zoveel als naar het inzicht van de uitgever mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, technische en redactionele mogelijkheden en/of billijkheid ten opzichte van andere adverteerders.

11. De uitgever is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig of onjuiste plaatsing van advertenties, één en ander behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de uitgever. Gemaakte zet-, druk- of plaatsfouten, die kennelijk aan de publiciteitswaarde van de betrokken advertentie afbreuk doen, worden door de uitgever op verzoek gerectificeerd. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk veertien dagen na plaatsing schriftelijk te zijn ingediend.

12. Reclames over de uitvoering van advertentieopdrachten c.q. over de factuur dienen uiterlijk acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Na deze datum wordt de adverteerder/opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur.

13. Rectificatie of gratis herplaatsing zal niet plaatsvinden in geval van fouten in telefonisch opgegeven advertenties. Dit geldt evenzo voor fouten ten gevolge van onduidelijk geschreven kopij.

14. Voor zover een advertentie is geplaatst waarop als reactie brieven onder nummer binnenkomen, behoudt de uitgever zich het recht voor, deze brieven, indien niet afgehaald door adverteerder, binnen twee maanden na plaatsing van de advertentie te vernietigen.

15. MAGGS verricht kosteloos de wijzingen welke in de verzonden proefdruk dienen te worden aangebracht. Na het doorvoeren van de wijzigingen, hetzij door adverteerder hetzij door MAGGS, ontvangt de adverteerder de verbeterde proefdruk.

16. Verzochte correcties op advertentiematerialen worden door MAGGS geaccepteerd en uitgevoerd indien dit naar de mening van MAGGS redelijkerwijs mogelijk is. Correcties ontvangen na de sluittijd kunnen niet worden uitgevoerd. MAGGS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen voor de adverteerder van het niet goed plaatsen van advertenties/advertorials/afbeeldingen.

17. MAGGS kan advertentiemateriaal dat niet conform de aanleverspecificaties is aangeleverd weigeren in behandeling te nemen.

18. Indien MAGGS advertentiemateriaal aanpast is adverteerder verplicht het door of namens MAGGS geleverde materiaal te controleren op juistheid en volledigheid. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de opdracht van adverteerder dient adverteerder dit binnen vijf dagen per omgaande te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt uitgegaan van de juistheid van het door of namens MAGGS vervaardigde c.q. aangepaste materiaal.

19. Voor fouten in de uitvoering van advertenties behoeft geen reductie of gratis herplaatsing gegeven te worden.

20. De digitale proefdruk wordt verstuurd met een automatische ontvangstbevestiging hetgeen betekent dat MAGGS een emailbericht ontvangt wanneer de proefdruk bij de opdrachtgever wel/niet is aangekomen. Het is MAGGS niet te verwijten wanneer de mailserver van de opdrachtgever (tijdelijk) buiten dienst is waardoor de digitale proefdruk niet ontvangen is bij de opdrachtgever.

21. Indien de wijzigingen tot extra kosten leiden omdat er nieuw materiaal dient te worden verwerkt, welke niet oorspronkelijk zijn aangeleverd, zijn de extra te maken kosten voor rekening van de adverteerder à € 75,- per uur.

22. Indien in geval van aanvaarding van een opdracht door adverteerder de termijn voor het verstrekken van de benodigde gegevens c.q. materialen is verstreken terwijl dit mede gedeeld is aan de adverteerder, dan is op dat moment de adverteerder in verzuim. MAGGS is dan gerechtigd om ter voorkoming van verdere vertragingen zelf een advertentie samen te stellen op basis van de aan MAGGS bekend zijnde gegevens.

23. MAGGS aanvaard op generlei wijze aansprakelijkheid voor eventueel schadelijke gevolgen voor de adverteerder van niet, niet tijdige of niet goede plaatsing c.q. uitvoering van advertenties.

24. MAGGS is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie. De adverteerder vrijwaart MAGGS in- en buitenrechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de publicatie van de advertentie voortvloeiend.

25. Indien de advertentiematerialen niet tijdig zijn aangeleverd, is MAGGS gerechtigd om het advertentiemateriaal niet in behandeling te nemen. Indien het advertentiemateriaal niet tijdig of juist is aangeleverd, kan MAGGS het volledige bedrag voor de advertentie bij adverteerder in rekening brengen.

26. MAGGS draagt een deel van de kosten voor de productie van tekst, fotografie en vormgeving zelf. Aan gebruik hiervan voor andere doeleinden zijn daarom kosten verbonden en mag dus alleen na overleg met MAGGS.

Betalingen

27. De uitgever is gerechtigd vooruitbetaling van opgegeven advertenties te verlangen. De uitgever is voorts gerechtigd plaatsing van opgegeven advertenties op te schorten, indien aan het verzoek tot vooruitbetaling niet wordt voldaan.

28. Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is rente verschuldigd ad 1% per maand. Adverteerders/opdrachtgevers welke een factuur hebben openstaan van twee maanden of ouder zullen door of vanwege de uitgever worden bezocht. Het factuurbedrag wordt alsdan verhoogd met incassokosten ad 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 16,-. In geval van buitengerechtelijke danwel gerechtelijke incasso is de adverteerder gehouden alle extra kosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 16,-.

29. Indien een advertentieovereenkomst is aangedaan door een reclamebureau en/of reclamekantoor, optredend voor of namens een opdrachtgever, blijft het reclamebureau en/of reclamekantoor jegens de uitgever aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de advertentieovereenkomst. Bij gebreke van betaling voor het reclamebureau respectievelijk reclamekantoor is de adverteerder/opdrachtgever gehouden op eerste verzoek voor betaling aan de uitgever zorg te dragen.

Auteursrechten.

30. Op alle door of voor VOF MAGGS Media  ontworpen, gemaakte of gebruikte afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen blijft het auteursrecht bij VOF MAGGS Media, ook nadat de overeenkomst tussen VOF MAGGS Media en de wederpartij haar beslag heeft gevonden.

31. Het is de wederpartij verboden de in lid 1 genoemde afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen te (doen) gebruiken voor andere dan door VOF MAGGS Media verzorgde publicaties. Bij overtreding van dit gebod verbeurt de wederpartij een boete van € 500,- per plaatsing, zulks onverlet de bevoegdheid van VOF MAGGS Media om volledige schadevergoeding terzake te vorderen en onverlet de bevoegdheid van VOF MAGGS Media om stopzetting van de plaatsingen op straffe van een dwangsom te vorderen.

32. De wederpartij garandeert MAGGS Media dat indien zij zelf afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen of ontwerpen aanlevert, hierop geen auteursrechten van derden rusten. MAGGS Media wordt door de wederpartij volledig gevrijwaard voor aanspraken door derden op grond van onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijke beschermde bescheiden die door de wederpartij aan MAGGS Media zijn aangeleverd. Indien en voorzover MAGGS Media door een derde terzake van vermeende inbreuk op auteursrechten wordt aangesproken zijn alle kosten voor juridische bijstand die MAGGS Media. ter afwering van de vordering redelijkerwijze moet maken voor rekening van de wederpartij, zulks ongeacht de vraag of de aanspraak van die derde terecht is.

33. Wanneer er een akkoord op een bevestiging heeft plaatsgevonden (per mail of schiftelijk) kan de adverteerder hier niet op terugkomen. De kosten van de gereserveerde ruimte zal in zijn totaliteit in rekening worden gebracht.